ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ

ក្រុមការងារផ្នែក​ គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទូទៅ

ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមសមត្ថកិច្ច

អ្នកនាង ឡេង សីហា

នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ

លោក សុខ ខែមរា

SALE & HUMAN RESOURCES MANAGER

កញ្ញា សួន សុខសម្បត្តិ

ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ

កញ្ញា សឿ ផល្លី

ជំនួយការផ្នែកគណនេយ្យ

អ្នកនាង ពុធ ស្រីគង់

ជំនួយការផ្នែកធុនធានមនុស្ស

ក្រុមការងារផ្នែក ផលិតកម្ម

ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមសមត្ថកិច្ច

លោក ឆាង ចាយគ័ង

អ្នកគ្រប់គ្រងការផលិត

ក្រុមការងារផ្នែក គ្រប់គ្រងស្តុក និងឃ្លាំង

ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមសមត្ថកិច្ច

កញ្ញា រេត ចាន់លៀប

អ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំង

កញ្ញា ហ៊ុយ ចរយា

អ្នកគ្រប់គ្រងស្តុក

លោក តឹម ប៊ុននាង

ជំនួយការគ្រប់គ្រងស្តុក

និយាយជាមួយក្រុមលក់របស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជូនពិសេស។

+855 17 242 674

ការរចនាគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួន

កក់ឥឡូវនេះ (ឬ) សួរសំណួរ

តើអ្នកនៅតែមានសំណួរទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមរបស់យើងឬផ្ញើសារនៅទីនេះយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញ។